Библиотека с полезна информация

Библиотеката с полезна информация ще помогне на хора от третата възраст (бъдещи доброволци) да открият предимствата на това да бъдат полезни на обществото, да проучат възможностите за включване в доброволчески дейности, да намерят доброволчески организации в държавите си, да се запознаят с програмите за обучение на доброволци и законите, да се вдъхновят от истории за успех и др. Тя, също така, ще бъде от полза на преподавателите, за да привличат, мотивират и поощряват хора от третата възраст по пътя на бъдещите им удоволетворяващи преживявания, свързани с доброволчеството.

CategoryTitleLink to a digital resource/ book metricsShort description
Legal actsНационална стратегия за активен живот на възрастните хора в България (2019 – 2030 г.)https://www.mlsp.government.bg/uploads/1/national-agieng-strategy-2019-2030.pdf Стратегическа цел е създаване на условия за активен и достоен живот на възрастните хорачрез осигуряване на равни възможности за пълноценното имучастие в икономическия и социален живот на обществото.
Research, studiesКосолидиран отчет от изследване на доброволчеството в Българо-Сръбския граничен район, Сравнителен анализhttp://4volunteering.org/wp-content/uploads/2017/10/CONSOLIDATED-RESEARCH-REPORT-OF-THE-SITUATION-WITH-VOLUNTEERING-IN-THE-BULGARIAN-SERBIAN-BORDER-AREAS-Comparative-analysis_BG.pdf Дефиниции, легални документи и изследване на младежкото доброволчество в Българо-Сръбския граничен район
Нови аспекти на доброволчеството – проучване на нагласите сред действащи доброволци в Българияhttp://navabg.com/bg/wp-content/uploads/2015/02/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%83%D1%87%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B5-%D0%B4%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE-2014.pdf Ново изследване на доброволчеството в България. Отделено е специално внимание на младежкото доброволчество.
Национално проучване за нагласите към доброволчествотоhttp://navabg.com/en/wp-content/uploads/2015/02/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%83%D1%87%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B5-%D0%B7%D0%B0-%D0%BD%D0%B0%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D0%BA%D1%8A%D0%BC-%D0%B4%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%D1%82%D0%BE-%D0%9D%D0%90%D0%A0%D0%94-2013.pdf Проучването от 2013 г. има за цел да представи обективен анализ на настоящата ситуация в България относно съществуващото разбиране и отношение към доброволчеството. Изследвани са  нагласите към доброволчеството чрез анкетиране на над 4000 различни по възраст хора, с различно социално и икономическо положение, от различни по големина градове и села към полагането на доброволен труд.
Сравнителен анализ на доброволческата ситуация в социалната сфера в трансграничния регион България – Румъния (резюме)http://www.fyc-vidin.org/docs/resume_report.pdf Сравнително проучване на доброволчеството в социалната сфера в два географски региона на Румъния, Долж и Мехединци, и два в България, Видин и Монтана.
Изследване на доброволческия сектор в Българияhttps://socialaffairsru.weebly.com/uploads/2/6/2/8/26282900/dobrovolchestvo-8.pdf Проучване на доброволчеството в НПО сектора.
BooksСБОРНИК. Анализ и добри практики за насърчаване на активен живот на възрастните хора в България 2016 – 2030 https://mlsp.government.bg/uploads/1/compendium-project-vs20140026.pdf Анализът представя специфичните национални и регионални предизвикателства и възможностите за насърчаване на активния живот на възрастните хора в различни сфери на социалния живот, с преглед на основните теми по трите стълба на активния живот на възрастните хора: заетост; участие в обществото; самостоятелен живот
Насърчаване на активния живот на възрастните хора в Българияhttps://www.mlsp.government.bg/uploads/52/demogr-foto/ageing-v4-digital-covered-final-compressed.pdf Сборникът представя добри практики по отношение на насърчаване на активния живот на възрастните хора в България
Работа с доброволци. Наръчник за неправителствениорганизации и активни граждани.https://timeheroes.org/static/TimeHeroes%20Handbook%20for%20NGOs.pdf TimeHeroes (timeheroes.org) е най-голямата платформа за доброволчество в България. Тя свързва хората, които искат да помагат, с каузите, които имат нужда от подкрепа
Да премахнем границите за доброволчеството. Методология за създаване на местни доброволчески центрове в рамките на регионална трансгранична доброволческа службаhttp://4volunteering.org/wp-content/uploads/2017/07/COMMON-METHODOLOGY-FOR-SOCIAL-VOLUNTEERING-ACROSS-BORDER-AREA-OF-BULGARIA-AND-SERBIA-BG.pdf Програма за обучение на специалисти за създаване на местни доброволчески центрове в рамките на регионална трансгранична доброволческа служба.
Улесняване на достъпа до образование и до пазара на труда чрез консултиране на хора в неравностойно положение. Ръководство за обучение Fairguidancehttps://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/project-result-content/f7dae07a-0c3b-4150-a506-339dbab0cf7a/FairGuidance_BG_RZ.pdf Консултиране за доброволчество и практическо обучение на групи в неравностойно положение
Volunteer host organizationsTimeHeroes https://timeheroes.org/bg/TimeHeroes е мостът между двете групи:  много хора, които искат да даряват своето време и умения, но не знаят къде и как; стотици организации, които имат нужда от подкрепа за своите каузи. TimeHeroes е „едно гише“ за доброволчество, единственото място, което публикува информация за всички актуални доброволчески инициативи в страната. 
Български червен кръст – Русеhttps://www.redcross.bg/contacts/contact2/ruse Доброволческа организация с широк спектър от дейности. Към нея съществуват над 20 дружества, като например, Ресурсен център за подкрепа „С грижа и любов към възрастните хора“
Български червен кръстhttps://www.redcross.bg/ Българският Червен кръст е доброволна организация, която е част от Международното червенокръстко движение и се ръководи от неговите основни принципи: доброволност, неутралност, хуманност, безпристрастност, независимост, единство и универсалност. 
Фондация “Лале”https://www.tulipfoundation.net/Насърчава социалната отговорност в българското общество 
Inspirational material: online articles, success stories, video clips, etc.Заседание на Регионалния съвет за развитие на Северен централен регионhttps://slideplayer.bg/slide/17430205/ Демографски процеси и тенденции, касаещи възрастните хора в България.
Активен живот на възрастните хора – добри практики – общ клипhttps://www.youtube.com/watch?v=qebHbjZWfpc&list=PLzvdRA6EKoseVkPA0qCq5KNTkS0r_bPMS&index=1 Клип за привличане на доброволци чрез представяне на доброволческата дейност в България
Заедно за планинските спасителиhttps://www.redcross.bg/campaign/active_campaigns/EVN_PSS_campaign Инициатива за събиране на средства за планинските спасители.
Заедно срещу COVID-19https://www.redcross.bg/campaign/active_campaigns/ZaednoSreshtuCovid19 Национална благотворителна кампания на БЧК „Заедно срещу COVID-19“