Senior citizen smiling at class meeting.

За проекта

Елате и вземете награда! (2020-1-LT01-KA204-077966) – проект, финансиран от ЕС, фокусиран върху поощряване на доброволчеството в зряла възраст в множество страни от ЕС.

Проектът има за цел да подобри социалното приобщаване и позицията на хората от третата възраст в нашето мрежово общество. Освен това, проектът ще допринася за постигане на целта на Европа за 2020 година: повече от 15% от хората в зряла възраст да участват в дейности за учене през целия живот. Най-важното въздействие на проекта, обаче, ще бъде върху хората от третата възраст, давайки им възможност да живеят и действат като активни граждани. Програмата за награждаване на доброволци от 0третата възраст ще популяризира обучението, доброволчеството и отговорността на тези хора към общественото благополучие.

Нашият фокус

Във времена на големи социални промени доброволчеството сред всички хора, без значение на възрастта им, е ценно средство да устояваме, да растем и да се развиваме като личности и като общности. Докато делът на хората над 65 години нараства, активното им участие в обществения живот става все по-ценено и необходимо.

Нашите цели

Целите на нашия проект са:

  • • да стимулира и мотивира хора в зряла възраст за учене и организирано доброволчество
  • • да поощрява доброволчеството на хора в зряла възраст, което ще се отрази на тях самите и на техните общности
  • • да подкрепя преподавателите, участващи в образованието на хора в зряла възраст;
  • • да даде възможност за личностно израстване
  • • да се повиши обществената осведоменост за активното стареене и неговия полезен ефект на всички нива
  • • да споделят знания за традициите и добрите практики на доброволчество между петте партньори по проекта, свързаните с тях доброволчески организации и др.

Очаквани резултати

Партньорите по проекта ще създадат иновативна Програма за награждаване доброволци от третата възраст, която ще подпомогне преподавателите, доброволците и местните общности. Благодарение на общите усилия на партньорите, техните знания и умения, ще бъдат постигнати няколко резултати.

ВКЛЮЧЕТЕ СЕ

-Бъдете доброволци, учете, обучавайте другите